Stanovy Slovenskej skupiny IAML

 • Domov
 • Stanovy Slovenskej skupiny IAML

Stanovy Slovenskej národnej skupiny IAML

Čl. I.
Základné ustanovanie

 1. Úplný názov: Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk.
  Skrátený názov: Slovenská národná skupina IAML (ďalej len Skupina).
 2. Oficiálny úplný názov Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk anglický: International Association of Musik Libraries, Archives and Dokumentation Centres, skratka IAML.
 3. Oficiálny úplný názov francúzsky: Association Internationale des Bibliothéques, Archives et Centres de Documentation Musicaux, skratka AIBM.
 4. Skupina je členom Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk (ďalej len Medzinárodné združenie).
 5. Skupina je nezávislou a nevládnou organizáciou, ktorej cieľom je podporovanie aktivity knižníc, archívov a dokumentačných stredísk profilovaných na hudbu a hudobné dokumenty.
 6. Skupina vyvíja činnosť v Slovenskej republike. Spolupracuje s pracovnými komisiami a sekciami Medzinárodného združenia.
 7. Sídlom Skupiny je Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava; korešpon­denčná adresa: Michalská 10, 815 36 Bratislava.
 8. Členom Skupiny môže byť akákoľvek inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje so Stanovami Skupiny. Členstvo v Skupine nie je podmienkou členstva v IAML.

Čl. II.
Cieľ činnosti

 1. Činnosť Skupiny vyplýva zo Stanov IAML, ktorých základné aspekty sú aplikova­né a rozvíjané v súlade s podmienkami a potrebami hudobného knihovníctva a hudob­nodokumentačných pracovísk v Slovenskej republike. Činnosť Skupiny sa zameria­va najmä na problematiku zhromažďovania, ochrany, spracovania a sprí­stupnenia hudob­ných dokumentov, na prehlbovanie a zdokonaľovanie špe­ciál­nych pracovných postupov a edičnej činnosti. Popri oblasti odbornej hudob­noknihov­níc­kej a hudobnodokumen­tač­nej činnosti sa Skupina venuje aj súvisiacim oblastiam muzikológie, pedagogiky, zvlášť hudobnopopularizačnej a výchovnej činnosti a interpretácii.
 2. Poslanie, funkcie a úlohy plní Skupina v odborných pracovných komisiách a sekciách, ktoré sú obdobné s pracovnými komisiami a sekciami Medzinárod­né­ho združenia. Na riešenie špeciálnych problémov a úloh môžu byť ustanovené osobitné pracovné tímy s vymedzenou časovou pôsobnosťou. Skupina podporuje tvorivú národnú a medzi­národ­nú spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami a odbornými pracoviskami.


Čl. III.
Členstvo

 1. Členstvo v Skupine je individuálne a inštitucionálne a obe sú rovnocenné.
 2. Všetka činnosť navrhovaná členskými inštitúciami Skupiny v súvislosti s IAML je realizovaná s vedomím a súhlasom vedenia príslušných inštitúcií.
 3. Členské inštitúcie sú v Skupine zastupované pracovníkom, ktorý bol k tomuto poverený vedením príslušnej inštitúcie.
 4. Členstvo v Skupine vzniká prijatím člena na základe žiadosti uchádzača o členstvo zaslanej predsedníctvu Skupiny.
 5. Práva členov
  • podieľať sa na činnosti Skupiny,
  • voliť a byť volený do orgánov Skupiny,
  • obracať sa na orgány Skupiny s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Skupiny.
 6. Povinnosti členov
  • pomáhať pri plnení cieľov Skupiny a aktívne sa podieľať na jej práci,
  • platiť členské príspevky,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok Skupiny.
 7. Zánik členstva
  Členstvo zaniká
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení predsedovi Skupiny,
  • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov, pričom o vylúčení člena rozhoduje plenárne zasadnutie,
  • zánikom Skupiny.


Čl. IV.
Organizačná štruktúra, postavenie a  funkcia orgánov Skupiny

1. Riadiacimi orgánmi Skupiny sú plenárne zasadnutie a predsedníctvo Skupiny.

2. Predsedníctvo

a) Predsedníctvo tvorí predseda, podpredse­da, tajomník (s úlohou pokladníka) a dvaja členovia.

b) Rozšírené predsedníctvo tvorí predsedníctvo a predsedovia pracovných komisií a sekcií. 

c) Funkcia členov predsedníctva je čestná.

d) Členov predsedníctva volí plenárne zasadnutie najmenej dvomi tretinami prítomnej nadpolovičnej väčšiny hlasov.

e) Funkčné obdobie predsedníctva je 3-ročné. Členovia predsedníctva môžu byť opätovne zvolení i na ďalšie obdobie.

f) Predsedníctvo riadi činnosť Skupiny v období medzi plenárnymi zasadnutiami. Predsedníctvo v súlade so Stanovami IAML informuje o činnosti Skupiny v období medzi jednotlivými konferenciami alebo kongresmi Medzinárodného združenia generálneho tajomníka IAML, a to v dostatočnom predstihu pred termínom konania konferencie alebo kongresu.

g) Skupinu navonok reprezentuje predseda, v jednotlivých prípadoch môže poveriť i iného člena predsedníctva. Predseda Skupiny usmerňuje personálne zaistenia úloh predsedníctva vyplývajúcich z plánu činnosti Skupiny na určité obdobie.

h) Schôdzu predsedníctva zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený člen predsedníctva. Realizované sú podľa potreby, najmenej jeden raz za rok, zvlášť pred plenárnym zasadnutím. Keď to vyžaduje obsah rokovania, môžu byť prizvaní i zástupcovia inštitúcii, ktoré nie sú členmi Skupiny. Predsedníctvo Skupiny sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov za prítomnosti väčšiny členov. V prípade, že tieto podmienky nemôžu byť splnené, má dodatočné alebo predchádzajúce vyjadrenie každého neprítomného člena rovnocennú platnosť. Eventuálne námietky zástupcov členských inštitúcii proti uzneseniu predsed­níctva budú prejednávané vždy na nasledujúcom plenárnom zasadnutí.

i) Tajomník spravuje finančné prostriedky Skupiny.

3. Plenárne zasadnutie

a) Plenárne zasadnutie tvoria všetci členovia, prípadne delegáti členov Skupiny a je najvyšším orgánom Skupiny:

• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
• schvaľuje plán činnosti Skupiny,
• schvaľuje rozpočet,
• volí a odvoláva členov Predsedníctva.

b) Plenárne zasadnutie Skupiny sa koná jedenkrát ročne. Mimoriadne plenárne zasadnu­tie je možné zvolať kedykoľvek, ak o to požiada najmenej tretina členov.

c) Návrhy na miesto a dátum konania plenárneho zasadnutia bývajú spravidla predložené na predchádzajúcom plenárnom zasadnutí, a to zástupcom ako členskej, tak nečlenskej inštitúcie a schválené najmenej nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

d) Plenárne zasadnutie zvoláva predseda, poprípade ním poverený člen predsedníctva, najmenej mesiac pred určeným termínom. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia môže byť táto doba kratšia.

e) Na plenárnom zasadnutí sa môže zúčastniť viac pracovníkov tej istej členskej inštitúcie, pričom každá členská inštitúcia má právo len jedného hlasu. Na plenárnom zasadnutí sa má však zúčastniť aspoň jeden zástupca každej členskej inštitúcie, v prípade, že oficiálne poverený zástupca sa nemôže zúčastniť na plenárnom zasadnutí, je povinnosťou členskej inštitúcie vyslať na plenárne zasadnutie iného svojho zástupcu.

f) Plenárne zasadnutie vedie predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený podpredseda alebo ďalší člen predsedníctva.

g) Program plenárneho zasadnutia býva určený alebo spresnený na predchádza­júcej schôdzi predsedníctva. Hlavná téma zasadnutia je spravidla predbežne určená už na predchádzajúcom plenárnom zasadnutí.

h) Záverečné odporúčania plenárneho zasadnutia sú formulované na mieste užšou pracovnou skupinou. Prijatie záverečných odporučení je podmienené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Skupiny.

4. Zápisy

Zo schôdzí predsedníctva a z plenárnych zasadnutí sú spracované zápisy, ktoré podpisu­je predseda. Zápisy sú zasielané všetkým prítomným i predpokladaným (ospravedlne­ným) účastníkom podujatia (v prípade plenárneho zasadnutia všet­kým členským inštitú­ciám Skupiny), prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.

5. Sekretariát

Činnosť Skupiny organizačne zabezpečuje sekretariát. Vykonáva ju prostredníct­vom osoby tajomníka, prípadne ďalšími pracovníkmi inštitúcie, ktorá je sídlom sekretariátu. Sekretariát vyhotovuje a uschováva administratívnu agendu Skupiny a s ňou súvisiacou dokumentáciu.

 

Čl. V.
Zásady hospodárenia

 1. Skupina je neziskovou organizáciou. Finančné prostriedky získava zo subven­cií a dotácií a z vlastného príjmu.
 2. Jediným vlastným príjmom je ročný členský príspevok, ktorého výšku schvaľuje plenárne zasadnutie. Členovia Skupiny, ktorí sú zároveň členmi Medzinárodného združenia, platia členský príspevok aj Medzinárodnému združeniu.
 3. Finančné náklady spojené s účasťou na podujatiach Skupiny hradia členské inštitúcie a individuálni členovia z vlastného rozpočtu a prostriedkov. Rovnako je to i pri ďalších výdajoch (rozmnožovanie materiálov, poštovné a i.). Skupina môže svojim členom prispie­vať na túto činnosť zo svojho rozpočtu. Výšku príspevku schvaľuje plenárne zasadnutie.
 4. Tajomník predkladá správu o hospodárení Skupiny, ktorú schvaľuje plenárne zasadnutie.

 

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Doplnky a zmeny týchto Stanov podmienené objektívnymi skutočnosťami v medzi­národnom kontexte IAML a v Slovenskej republike, sa môžu uskutočniť po prero­ko­vaní plenárnym zasadnutím Skupiny a odsúhlasením najmenej dvomi tretinami hlasov prítomnej nadpolo­vičnej väčšiny.
 2. O zániku Skupiny rozhodne plenárne zasadnutie tým istým spôsobom. Súčasne rozhodne o finančnom vysporiadaní.
 3. Tieto stanovy schválilo Plenárne zasadnutie dňa 25.09.2018 a v plnom znení nahrá­dzajú stanovy, ktoré vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie dňa 06.05.2015 pod č. VVS/1-900/90-8261-1.