Ciele IAML

Hlavné ciele  Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML) sú:

Podporovať a podporovať činnosť knižníc, archívov a dokumentačných stredísk zaoberajúcich sa hudbou a hudobnými materiálmi, posilňovať spoluprácu medzi inštitúciami a jednotlivcami pôsobiacimi v týchto oblastiach a zverejňovať informácie o ich práci.

Podporovať lepšie pochopenie kultúrneho významu hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Podporovať a uľahčovať realizáciu projektov v oblasti hudobnej bibliografie, hudobnej dokumentácie a vedy o hudobnom knihovníctve na národnej a medzinárodnej úrovni.

Podporovať dostupnosť všetkých publikácií a dokumentov týkajúcich sa hudby, najmä prostredníctvom podpory medzinárodnej výmeny a požičiavania.

Podnecovať a podporovať tvorbu štandardov a noriem vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú združenia. Podporovať dostupnosť vhodnej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania.

Posilniť bibliografickú kontrolu hudobných materiálov všetkých druhov.

Podporovať ochranu a uchovávanie hudobných dokumentov všetkých období.

Spolupracovať s inými organizáciami v oblasti knihovníctva, bibliografie, archívnictva, dokumentácie, hudby a hudobnej vedy.

Usporiadať každoročný medzinárodný kongres svojich členov.

Vydávať oficiálny časopis zaoberajúci sa všetkými otázkami odborného záujmu.