Čo je IAML

IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (Medzinárodné združenie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk) je medzinárodná mimovládna organizácia pod patronátom UNESCO, založená v roku 1951. Zaoberá sa činnosťou hudobných knižníc a ďalších inštitúcií uchovávajúcich hudobné dokumenty každého druhu, ich vzájomnou spoluprácou a koordináciou ich činnosti. Sústreďuje sa na problematiku hudobných dokumentov, ich uchovanie, spracovanie a dostupnosť. Stará sa o podporu odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti a organizuje každoročné stretnutie hudobných knihovníkov z celého sveta formou medzinárodných výročných konferencií a kongresov.

V štruktúre činnosti IAML sú na poprednom mieste pracovné skupiny a komisie zamerané na rôzne typy knižníc, predovšetkým verejných, odborných a vedeckých, rôzne druhy hudobných dokumentov a rôzne druhy odbornej činnosti (napr. bibliografia, katalogizácia).

S podporou IAML sú realizované tzv. R-projekty zamerané na evidenciu a spracovanie niektorých, najmä historicky významných druhov hudobných dokumentov: hudobných prameňov – RISM, literatúry o hudbe – RILM, hudobná ikonografia – RIDIM a hudobná periodická tlač – RIPM. Výrazom týchto snáh sú súpisové podujatia celosvetového rozsahu.

Slovenská národná skupina IAML bola ustavená v roku 1971, vtedy ešte ako Československá skupina IAML, avšak bezprostredná spolupráca s medzinárodnou asociáciou začala už v roku 1956. K rozdeleniu na Slovenskú a Českú národnú skupinu IAML došlo v roku 1993 v dôsledku rozdelenia Československa.

SNS IAML rozvíja základné činnosti a ciele medzinárodného združenia, ktorými sú podpora, rozvoj a spoluprácu inštitúcií a odborných disciplín zameraných na kultúrne hudobné dedičstvo. Každoročne usporadúva odborno-vedecé podujatia zamerané na rôzne aspekty výskumu a práce s hudobnými, audio- a audiovizuálnymi dokumentami, z ktorých vydáva zborníky, a dlhodobo sa podieľa na spracovaní prameňov zo Slovenska do medzinárodnej databázy RISM.