Aktuality

HUDOBNINY, AUDIO- A VIDEODOKUMENTY V PREMENÁCH ČASU. Pozvánka a prihláška na konferenciu, október 2023

21.03.2023 Aktuality

Slovenská národná skupina IAML a Hudobné centrum si Vás dovoľuje pozvať

na 12. konferenciu cyklu Pramene slovenskej hudby s názvom

Hudobniny, audio- a audiovizuálne dokumenty v premenách času,

v dňoch 25. a 26. októbra 2023 v priestoroch Hudobného centra v Bratislave.

Téma konferencie nadväzuje na Seminár slovenských a českých hudobných knihovníkov, ktorý sa uskutoční v máji 2023 v Bratislave. Kým Seminár bol zameraný predovšetkým na knižničnú prax spracovania hudobnín, audio- a audiovizuálnych dokumentov, témou konferencie sme mali v úmysle umožniť hlbší a diferencovanejší pohľad na samotný hudobný dokument. Tento zámer sa premietol do tematických okruhov vzťahujúcich sa na minulosť i súčasnosť:

  • miesto a kultúrny dosah hudobných dokumentov v zbierkotvorných inštitúciách v minulosti a dnes;
  •  uchovávanie hudobných dokumentov a audiodokumentov, ich prenos, sprístupňovanie, interpretácia;
  •  hudobnina, audio- a audiovizuálny dokument ako objekt muzikologického výskumu;
  •  hudobnina, audio- a audiovizuálny dokument ako informačný prameň pre interpretov.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v elektronickej podobe (zborníky sú zverejnené na https://www.iamlslovakia.sk/zborniky). Počas konferencie budú príspevky limito­vané trvaním 15 – 20 minút. Rozsah textu príspevkov do zborníka je maximálne 20 normostrán.

Pozývame Vás akívne sa zúčastniť konferencie. V prípade Vášho záujmu o (aktívnu či pasívnu) účasť prosíme vyplniť online prihlasovací formulár najlepšie obratom a najneskôr do 18. októbra 2023. 

Konferencii bude predchádzať plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny IAML, na ktorú pozývame všetkých jej členov ako aj sympatizantov IAML.