Hudobné pramene zo Slovenska v databáze RISM

  • Domov
  • Hudobné pramene zo Slovenska v databáze RISM

O projekte

Hudobné pramene od baroka po začiatok 20. storočia tvoria rozsiahlu skupinu dokumentov pre skúmanie starších dejín hudobnej kultúry na Slovensku. Napriek rozsiahlej a záslužnej práce starších generácií muzikológov stále existujú veľké rezervy v spracovaní a sprístupnení prameňov. Slovenská národná skupina IAML sa dlhodobo usiluje participovať na procese zintenzívnenia postupného spracovania a sprístupnenia tejto pramennej bázy. Pramene sú spracované v medzinárodnom databázovom programe Muscat do renomovanej celosvetovej databázy hudobných prameňov – Répertoire International des Sources Musicales (RISM).  Záznamy prameňov sú dostupné odbornej verejnosti on-line a slúžia na štúdium, porovnávací výskum, na orientáciu v zachovanej pramennej báze, prípadne ako základ ďalších výskumných prác. Jedným z možných výstupov je vytvorenie zoznamov pre tematické katalógy. Slovenské IAML organizuje formačné školenia pre záujemcov o zapisovanie prameňov do databáz RISM.

Názov projektu: 
Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia

V rámci programu FPU: 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
Realizácia projektu: Slovenská národná skupina IAML
Odborný garant: Mgr. Miriam Das Lehotská, koordinátorka projektu RISM na Slovensku
Spracovatelia: Mgr. Katarína Burgrová, PhD., Mgr. Michal Hottmar, Mgr. Magdaléna Stýblová, PhD., Mgr. Barbora Uričová, PhD., Mgr. Helena Zsilinszká

Spoluriešitelia projektu: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum v Bratislave 
a Centrálna redakcia RISM vo Frankfurte nad Mohanom

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.