Aktuality

Hudobné pramene zo Slovenska v medzinárodnej databáze RISM

31.05.2022 Aktuality

V máji 2022 sa ukončila ďalšia etapa dlhodobého projektu spracovania hudobných prameňov zo Slovenska do celosvetovej databázy – Répertoire International des Sources Musicales (RISM).

V rámci Zbierky hudobnín z Diecézneho archívu v Nitre (SK-Nb) sme nadviazali na už spracovaný klasicistický repertoár (podporené z FPU v r. 2020/2021) spracovaním novšieho súboru hudobnín z 2. polovice 19. – 1. polovice 20. stor., ktorý vznikol za pôsobenia vedúcich chóru v Katedrále sv. Emeráma a zároveň skladateľov L. Dušinského a J. Rosinského, ako aj ich kolegu B. Štetku, žiaka A. Dvořáka. Obsahuje takmer výlučne sakrálnu tvorbu – omše, graduále, offertóriá, hymny, duchovné piesne od nemeckých, rakúskych a českých skladateľov, domácu tvorbu predstavujú štyri Tantum ergo od skladateľa J. Rosinského. Zo staršieho repertoáru sa tu zachovalo niekoľko diel skladateľov renesancie (Orlando di Lasso), baroka (J. S. Bach, G. F. Händel) a oratoriálne diela klasicistických skladateľov J. Haydna: Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze a L. van Beethovena: Christus am Oelberge. Svetskú hudbu v tejto časti zbierky zastupuje opera Der Evangelimann od rakúskeho skladateľa Wilhelma Kienzla. Zbierka bola spracovaná kompletne, doterajších 200 záznamov prameňov bolo toho roku doplnené o ďalších 150 záznamov.

Z rozsiahlej Zbierky hudobnín Evanjelického a. v. kostola v Bratislave (SK-BRnm MUS XIX) bola spracovaná tretia časť (spracovanie prvých dvoch častí podporil FPU v r. 2019/2020 a 2020/2021). Prináša prevažne hudobniny spolku Karpatendeutscher Musikverband, ktorého pôsobenie v Bratislave si vyžaduje ďalší výskum a zhodnotenie v rámci hudobných dejín mesta v prvej polovici 20. stor. Vlastný repertoár pozostáva zo sakrálnych a svetských kompozícií prevažne pre mužský, ale i miešaný a ženský zbor od európskych skladateľov renesancie – 1. polovice 20. storočia, ktoré sa tu zachovali vo forme odpisov, najmä však tlačí z lipských, berlínskych a viedenských tlačiarní a dobových edícií zborovej tvorby (napr. Deutsche Sängerhalle, Breitkopf & Härtels Partitur-Bibliothek, Partituren-Katalog für gemischten Chor, Beethovens-Werke, Hosianna, a i.). Zborovú tvorbu dopĺňajú väčšie vokálno-inštrumentálne diela, napr. oratóriá, resp. ich časti: G. F. Händel: Theodora, F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus, M. Bruch: Das Lied von der Glocke; symfonická báseň F. Liszta Prometheus; komické opery a operety, vojenská dychová hudba a i., ktoré poukazujú na pestrý interpretačný záber spolku a na jeho bohaté hudobné a spoločenské príležitosti. Viaceré hudobniny prevzal od bratislavských speváckych zborov Pressburger Liedertafel (Pozsonyi dalárda) a Pressburger Singverein (Pozsonyi dalegylet), ako to vidno z pôvodných vlastníckych pečiatok. Poznámky v prameňoch odzrkadľujú dobové kontakty na ďalšie dobové hudobné telesá (Tyrnauer Geselligkeits-Verein, Männer-Gesang-Verein „Frohsinn“ Brünn, Rajter-Quintett) a osobnosti (zbormajster Richard Hildebrant, spevák a dirigent Anton Strehlen, majiteľ viacerých hudobnín Dr. Jánoska a i.). V rámci tohoročného projektu bolo spracovaných ďalších 600 záznamov prameňov a pre veľký rozsah zbierky bude spracovanie prebiehať aj v nasledujúcom období.

Z hudobných jednotlivín boli na spracovanie v rámci tohoročného projektu vybrané ďalšie dva pramene lutnovej hudby s cieľom skompletizovať tento špecifický repertoár, ojedinelo zachovaný na území Slovenska. Unikátny Tabulatúrny zborník pre mandoru z 18. stor. (SK-BRu 1092) – zatiaľ jediný z nášho územia, prináša individuálne, anonymne zapísané inštrumentálne árie, subtílnejšie arióza, capricciá, menuety, variácie a ďalšie skladby charakteristické pre obdobie galantného štýlu a muzicírovania pravdepodobne v kláštornom prostredí. Dokladom hudobnej vyspelosti a aktívneho štúdia a interpretácie hudby reholí je aj súbor partít J. G. Weichenbergera: Lauthen Concert (SK-BRnm MUS XVIII 651) pre lutnu, husle a basový hlas z prelomu 17. a 18. stor., ktorý podľa vlastníckej pečiatky pochádza z kláštora benediktínov v Rajhrade.

Názov projektu: Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia

FPU: program 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

Realizácia projektu: Slovenská národná skupina IAML

Odborný garant: Mgr. Miriam Das Lehotská, koordinátorka projektu RISM na Slovensku

Spracovatelia: Mgr. Magdaléna Stýblová, Hudobné centrum, Bratislava; Barbora Uričová a Helena Zsilinszká, Katedra muzikológie FIF UK Bratislava; Mgr. Michal Hottmar, PhD., Katedra hudobnej výchovy PdF UK Bratislava

Spoluriešitelia projektu: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum v Bratislave a Centrálna redakcia RISM vo Frankfurte nad Mohanom