Aktuality

Medzinárodný kongres IAML, Cambridge 2023

28.08.2023 Aktuality

V dňoch 31.7. – 4.8.2023 sa v starobylom Cambridge konal kongres Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk (IAML). Hostiteľom bola Hudobná fakulta Univerzity v Cambridge a hlavným organizátorom podujatia bola UK & Ireland Branche of IAML. Stretlo sa na ňom viac ako 310 delegátov z celého sveta. Program kongresu pozostával z vedeckých a odborných prednášok, zasadnutí jednotlivých pracovných a projektových skupín v rámci IAML, ktoré prebiehali simultánne vo viacerých sálach. Zaznelo 113 referátov, uskutočnilo sa 20 zasadnutí pracovných skupín, 5 workshopov, 4 panelové diskusie a 2 valné zhromaždenia IAML. Pre národnú skupinu hostiteľskej krajiny je kongres vždy príležitosťou prezentovať nie len výsledky svojej odbornej a výzkumnej práce, ale predstaviť aj miesto konania s jeho kultúrnymi dominantami, ako aj hudobné pamäťové inštitúcie svojej krajiny. Program teda dopĺňali exkurzie do významných knižníc v Londýne a Cambridge a koncerty domácich umelcov s tvorbou skladateľov z domácich hudobných zbierok.

Na kongrese bolo 6 účastníčok zo Slovenska, čo predstavuje za ostatných 20 rokov najväčšie slovenské zastúpenie. Zúčastnili sa aktívne programu prostredníctvom vedeckých referátov alebo prácou v projektových skupinách IAML, na ktorých sa podieľa Slovenká skupina IAML.

Prof. Hana Urbancová, DrSc. (ÚHV SAV, Bratislava) vystúpila s príspevkom Sound recordings of folk music at the Institute of Musicology, Slovak Academy of Sciences: contents and contexts of the collection (Zvukové nahrávky ľudovej hudby na Ústave hudobnej vedy SAV: obsah a kontext zbierky) v rámci tematického bloku Curating and revealing valuable sound recording collections, ktorú prezentovala Sekcia audio- a audiovisuálnych dokumentov IAML a viedla Dr. Zane Grosa z Národnej knižnice v Rige, Lotyšsko. 

V bloku Medieval music pod vedením Martie Severta (Kráľovské konzervatórium v Hágu), zazneli 2 príspevky zo Slovenska: Mgr. Sylvia Urdová, PhD. (SNM-Hudobné múzeum) predniesla referát Gregorian chant manuscripts in the collection fund of the Slovak National Museum-Music Museum in Bratislava (Rukopisy gregoriánskeho chorálu v zbierkovom fonde SNM-Hudobného múzea v Bratislave),

PhDr. Eva Veselovská, PhD. (ÚHV SAV, Bratislava) príspevok Mediaeval notations of the Augustinian Library in Klosterneuburg (Stredoveké notácie augustiniánskej knižnice v Klosterneuburgu).

Kongres bol príležitosťou opäť sa stretnúť s kolegami z Českej národnej skuiny IAML.

Účasť 5 členiek Slovenskej národnej skupiny IAML na medzinárodnom kongrese v Cambridge z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci programu medzinárodné mobility.