Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy

01.05.2020 Aktuality

Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia je dlhodobý projekt, ktorý sa realizuje pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a s pomocou Fondu na podporu umenia.

Hudobné pramene od baroka po začiatok 20. storočia tvoria rozsiahlu skupinu dokumentov pre skúmanie starších dejín hudobnej kultúry na Slovensku. Napriek čiastkovým úspechom generácií muzikológov však existujú stále veľké rezervy v spracovaní a sprístupnení prameňov. Slovenská národná skupina IAML sa preto usiluje participovať na procese zintenzívnenia postupného spracovania a sprístupnenia tejto pramennej bázy.

Na základe dotácie z FPU v r. 2019 sa podarilo získať prostriedky na spracovanie Zbierky hudobnín Leopolda Dušinského (1833 – 1911), skladateľa vo funkcii regenschoriho katedrálneho chrámu a dirigenta Hudobného spolku v Nitre, a prvej časti rozsiahlej Zbierky hudobnín Evanjelického a. v. kostola v Bratislave v rámci spomínaného dlhodobého projektu.

Obe zbierky obsahujú hudobné rukopisy a tlače 18. – 20. stor. a boli spracované v medzinárodnom databázovom programe Muscat do renomovanej celosvetovej databázy hudobných prameňov - Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Záznamy prameňov sú dostupné odbornej verejnosti on-line a slúžia na štúdium, porovnávací výskum, na orientáciu v zachovanej pramennej báze, prípadne ako základ ďalších výskumných prác.

Názov projektu: Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia

FPU: program 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

Realizácia projektu: Slovenská národná skupina IAML 

Odborný garant projektu: Mgr. Miriam Das Lehotská, koordinátorka projektu RISM na Slovensku

Spracovatelia: Mgr. Adriana Grešová, Barbora Uričová a Helena Zsilinszká, Katedra muzikológie FIF UK Bratislava 

Spoluriešitelia projektu: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum v Bratislave a Centrálna redakcia RISM vo Frankfurte nad Mohanom