Aktuality

Pozvánka na prednášku Dr. Miklósa Istvána Földváryho THE USUARIUM DATABASE: METHODOLOGY, DIMENSIONS, SYNTHESIS

22.02.2023 Aktuality

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

vás  pozýva  v stredu 1. marca 2023 o 17.00 hod na on-line prednášku

Dr. Miklósa Istvána Földváryho na tému 

The Usuarium Database: Methodology, Dimensions, Synthesis.

Na prednášku je potrebné sa registrovať do 28. februára 2023, 5 PM CEST. Prednáška a diskusia bude v anglickom jazyku.

V súčasnosti je databáza Usuarium pravdepodobne najväčšou digitálnou zbierkou a databázou prameňov latinskej liturgie na svete. Vyvinula sa z potreby zhromaždiť informácie z najstarších liturgických rukopisov stredovekého Uhorska z 11. storočia, ktorá vyústila do vytvorenia komplexného systému informácií z približne tisícročného obdobia kresťanskej liturgie v stredoveku a v ranom novoveku z celej Európy. Databáza má dva metodologické piliere, ktorými sú liturgický rítus (liturgické zvyky) lokálnych tradícií a koncepcia liturgie ako systému primárne textových položiek, ktoré sú usporiadané do časového, funkčného a štrukturálneho rámca. Cieľom prednášky je komplexná prezentácia liturgickej rozmanitosti latinskej Západnej liturgickej tradície od najstarších prameňov až po definitívne zrušenie lokálnych variantov koncom 17. storočia. Skutočný syntetický pohľad však nevznikne len automatickým nahromadenia údajov. Vyžaduje si taktiež výklad toho, ako naši predkovia vnímali svoje rituály, históriu a identitu.

Dr. Miklós István Földváry (1978) je vedúcim pracovnej skupiny pre výskum dejín liturgie Maďarskej akadémie vied a je tiež členom Katedry religionistiky na Eötvös Loránd Univerzite v Budapešti. Vyštudoval klasickú filológiu a venuje sa stredovekej latinčine, najmä liturgickým prameňom a praxi. Zaujíma sa o varianty západných liturgických tradícií a systematicky edituje zachované bohoslužobné knihy stredovekého Uhorska. Je developerom databázy Usuarium, digitálnej knižnice a databázy pre štúdium dejín latinskej liturgie v stredoveku a v ranom novoveku.

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections – International Research (EMCE), ktorý koordinujú Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i. (Bratislava, Slovenská republika), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok EMCE je súčasťou národných projektov:

  • Old Myths, New Facts: Czech Lands in Centre of 15th–Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.
  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020 – 2024), zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS "Momentum" Digital Music Fragmentology (2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ: Dr. Zsuzsa Czagány

Pozvánka

Spracovala: Eva Veselovská, Ústav hudobnej  vedy SAV, v. v. i.