Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy II a Levočská lutnová tabulatúra

27.05.2021 Aktuality

Dlhodobý projekt spracovania a sprístupnenia prameňov k starším dejinám hudby na Slovensku pokračoval pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a vďaka podpore Fondu na podporu umenia v roku 2020/2021 spracovaním ďalších pramenných súborov z bohatej hudobnej histórie Nitry a Bratislavy.

Zbierka hudobnín z Diecézneho archívu v Nitre (SK-Nb) približuje hudobný život na tamojšom biskupskom dvore v 18. – 19. storočí. Popri sakrálnej tvorbe skladateľských autorít strednej Európy (G. Muffat, J. Haydn, W. A. Mozart, K. Ditters von Dittersdorf a i.) mala v repertoári značný podiel hodnotná svetská hudba G. B. Sammartiniho, L. Boccheriniho, A. Zimmermanna, C. Stamitza, v našich podmienkach výnimočne zachovaná symfonická tvorba baróna holandského pôvodu G. van Swietena a z domácej produkcie napr. doteraz neznáme svetské tance katedrálneho organistu J. Vavroviča, ktoré potvrdzujú inklináciu biskupského dvora k takmer všetkým dobovým druhom hudby v rámci chrámu i koncertných podujatí.

Z rozsiahlej Zbierky hudobnín Evanjelického a. v. kostola v Bratislave (SK-BRnm MUS XIX), ktorá obsahuje viaceré súbory prameňov od 1. polovice 19. storočia až do 2. svetovej vojny, zachránené a sústredené v povojnovom období na pôde kostola, bola spracovaná druhá časť. Hudobniny tejto vrstvy zbierky pôvodne patrili zväčša umeleckým telesám multinacionálneho miestneho obyvateľstva – speváckym zborom Pressburger Liedertafel (Pozsonyi dalárda), Pressburger Singverein (Pozsonyi dalegylet), ako aj hudobnému spolku Karpatendeutscher Musikverband. Sprostredkúvajú ich rozsiahly repertoár zahŕňajúci nielen európsku vokálnu umeleckú a ľudovú hudbu, ale aj inštrumentálne a hudobno-dramatické diela, ktoré sa tu zachovali prevažne vo forme pôvodných dobových tlačí, resp. reedícií diel renesancie až po tvorbu 20. storočia.

Zo vzácnych prameňov – jednotlivín z 1. polovice 18. storočia bola v rámci projektu spracovaná Levočská lutnová tabulatúra (SK-BRnm D 2004/1), rukopis B z pozostalosti rodiny Okolicsányi-Zedényi. Tento ojedinelý dokument pestovania lutnovej hudby na Slovensku prináša európsky tanečný repertoár zapísaný francúzskou tabulatúrnou notáciou a otvára ďalšie možnosti skúmania jeho podôb a interpretácie prostredíctvom tohto špecifického média. 

Všetky pramene boli spracované v medzinárodnom databázovom programe Muscat do renomovanej celosvetovej databázy hudobných prameňov – Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Záznamy prameňov sú dostupné odbornej verejnosti on-line a slúžia na štúdium, porovnávací výskum, na orientáciu v zachovanej pramennej báze, prípadne ako základ ďalších výskumných prác.

Názov projektu: Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia

FPU: program 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba 

Realizácia projektu: Slovenská národná skupina IAML

Odborný garant projektu: Mgr. Miriam Das Lehotská, koordinátorka projektu RISM na Slovensku

Spracovatelia: Mgr. Magdaléna Stýblová, Hudobné centrum Bratislava, Barbora Uričová a Helena Zsilinszká, Katedra muzikológie FIF UK Bratislava, Mgr. Michal Hottmar, PhD., Katedra hudobnej výchovy PdF UK Bratislava

Spoluriešitelia projektu: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum v Bratislave a Centrálna redakcia RISM vo Frankfurte nad Mohanom