Aktuality

Hudobné dokumenty v pamäťových inštitúciách na Slovensku

10.10.2022 Aktuality

Projekt Slovenskej národnej skupiny IAML

Hlavnou myšlienkou projektu bolo predstaviť prostredníctvom krátkych zvukovo-obrazových dokumentov slovenské inštitúcie, ktoré spravujú hudobné dokumenty, a ako také sú neoddeliteľnou, hoci menej viditeľnou súčasťou hudobnej kultúry – hudobné knižnice, archívy, múzeá, a strediská dokumentácie hudby.

Po roku 1989 došlo i k zmenám na pôde hudobných pracovísk. Viaceré zanikli, alebo sa transformovali, zmenili zriaďovateľa, organizačnú štruktúru či naopak vznikli aj nové pracoviská.

Cieľom tohto projektu je podať obraz súčasnej situácie pracovísk, ich špecifík a odborného potenciálu, podpora spolupráce a zdieľanie poznatkov v tomto segmente kultúry, a v neposlednej miere pootvorenie dverí do tejto oblasti záujemcom o hudbu a hudobné pramene z radov širokej domácej i zahraničnej verejnosti

V roku 2022 vzniklo 10 snímkov predstavujúcich rozmanité typy pamäťových inštitúcií s hudobnými dokumentami:

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU

Vzhľadom na rozpočtové možnosti SNS IAML a jednotlivých inštitúcií je technická úroveň dokumentov rozdielna – od amatérskej po profesionálnu. Pri ich finalizácii však pre nás bolo rozhodujúce tlmočiť obsah hovoreného slova a predstaviť odborných pracovníkov, ktorí sa hudbe a hudobným dokumentom venujú.